GENEALOGIESE NAVORSING

Is ons van mistieke herkoms?

Verwantskapsbenamings in Afrikaans en Engels

Die Vlaamse Hugenote

WAARSKYNLIKE HUGENOTE
NIE DEEL VAN
~1688-GROEP NIE

REGISTER VAN VERMOORDES:
PIET RETIEF EN SY GESELSKAP

REGISTER VAN VERMOORDES:
BLAAUWKRANS- EN BOESMANS-RIVIERE

Alfonso Smuts
- beeldhouer

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het  aan die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838

REGISTER VAN VOORTREKKER-
STAMMOEDERS

REGISTER VAN
HUGENOTE-VANNE

REGISTER VAN VOORTREKKER-
STAMVADERS

JOHANNES GERHARDUS
BORMAN

VERSPREIDING VAN
VOOROUERGENE

SKILDER-POORT NA
ONS VOOROUERS


 

DIE ROL VAN DIE WES-KAAPSE ARGIEF IN GENEALOGIESE NAVORSING OOR (SUID)AFRIKAANSE FAMILIES

 

Helena Liebenberg

Omdat die drie voltooide transkriberingsprojekte waarvan ek u vervolgens gaan vertel,Kaapseen in besonder VOC-argiefmateriaal van 183jaar (1651-1834) ontsluit het, het letterlik duisende mense uit die voorheen geslote boeke opgestaan en ’n stem in woorde op skrif gekry, waarvan amptenare, vryburgers (o.a. Hugenote), slawe, bannelinge en inheemses die belangrikste groepe was. Dit spreekvanself dat Afrikaanse familienavorsing ten nouste aansluit by die inligting wat tussen 2001 en 2020 tydens die TANAP-, TEPC-en VOC-Daghregisterprojek beskikbaar gemaak is. Dit is juis in sodanige argiefdokumente waar die interessantste kinkels en kabels in familielyne aangetref word. Benewens plek- en persoonsname, vanne, familieskakels, datums, en in ons mense se geval skeepsname, is die familienavorser ook geïnteresseerd in bykomende gegewens wat aan hierdie of daardie familie of familielid se verhaal lyf kan gee. Hierdie en verwante argiefmateriaal vorm deel van die gedokumenteerde erfenisskat wat elke aspek van die Kaapse samelewing, kultuur en geskiedenis belig, en verder verryk word met talle voorbeelde van Afrikaans as taal in wording.

 

Lees nou verder...

 


 

Is ons van mistieke herkoms?

 

Helena Liebenberg

Voordrag gelewer op 27 Oktober 2012  tydens
AJV, Hugenote-Vereniging, Franschhoek

 

Geagte Dames en Here

Dit is vir my ’n baie groot voorreg om u vanuit my Hugenote-moederlyn van Du Plessis en Malan vanoggend te mag toespreek. My moederlyn-DNS plaas my in die Dordogne-gebied in Suid-Frankryk en my geslagtelange doopname Helena Catharina verskyn volgens prof. Brian Sykes se Seven Daughters of Eve langs mekaar in dieselfde gebied in Wes-Europa. Prof. Sykes is wêreldbekend vir sy DNS-navorsing. Heelwat van die plekke op vanoggend se terugreis het ek as kind en jongmens besoek, maar die insig het eers veel, veel later gekom.

Inleidend

Ek nooi u om saam met my die grootse en goddelike roosvensters van die verre verlede wyd oop te maak en in die ligstrale wat inskyn op die kosbare kaart van herinnering die oneindig moeilike en moeisame roete van ons voorouers deur die eeue te volg. Want die verhaal wat ek u wil vertel, is ’n stamboomverhaal en begin by die begin: 2 000 jaar gelede aan die kruis op Gólgota.

Waarom so ver terug in die verlede? Want met al die inligting tot my beskikking, het die volgende gedagte by my begin posvat: Dalk is dit net moontlik dat van ons as Hugenote-nakomelinge se herkoms deur die wingerdranke van die tyd teruggelei kan word na dié Een wat gesê het: “Ek is die wingerdstok, Julle die lote” (Johannes 15:5). Is dit dalk moontlik? Wat ’n onuitspreeklike groot eer sal dit nie vir my wees nie! Maar u kan self besluit, want ek gaan in my menslike ontoereikendheid vir u ’n goddelike verhaal vertel soos dit vir my ontvou het uit gegewens uit die Bybel en gedane navorsing deur o.a. geskiedkundiges, argeoloë, genealoë, en kerkhistorici, en gesteun deur antieke geskrifte en argeologiese vondse.

 

Lees nou verder...

 


 

Verwantskapsbenamings in Afrikaans en Engels

 

Prof. Louis Eksteen (1930-2001)

1. Inleiding: Die volgende uitgangspunte geld vir hierdie oorsigtelike beskrywing van Afrikaanse en Engelse verwantskapsbenamings: Verwante, uitgaande van die gesin en uitgebrei tot die familie word punt vir punt vergelyk wat Afrikaans en Engels betref, e.v.

2. Die verwantskapsbenamings in Afrikaans en Engels: In die volgende lys word ’n aantal van die twee tale se verwantskapsbenamings teenoor mekaar gestel. Ook die aangetroude verwantskappe word aangegee.

 

Lees nou verder...

 


 

Die Vlaamse Hugenote

 

C.A.M. de Vleeschauwer

 

1. FRANKRYK, GISTER EN VANDAG

Frankryk soos ons dit vandag ken, is die produk van ’n voortdurende politiek van gebiedsuitbreiding deur die drie opeenvolgende Franse koningshuise: die Capetingers, die Valois en die Bourbons voortgesit deur die Jacobyne van die Franse Rewolusie en Napoleon I.

Vanuit die Ile de France, die hartland rondom Parys, het die konings deur huwelike, oorloë en kuiperye hul mag oor steeds groter dele van die land uitgebrei. Buite hierdie kern het Baske, Bretoene, Normandiërs, Vlaminge, Boergondiërs, Savojards en Occitade gewoon: volksgroepe wat tot vandag toe deur hul taal of gebruike, hul tradisies of hul kultuur van mekaar verskil.

Baie van hierdie volkere het eeuelank vry en onafhanklik onder hul eie feodale, regionale adel in hul stede en dorpe gewoon. Die Franse konings het in hul veroweringspolitiek hierdie gebiede ’n betreklike kulturele vryheid gelaat maar ’n steeds groter wordende administratiewe sentralisasiepolitiek gevoer. Gevolglik het die inwoners wel onder die gesag van die koning gestaan, maar hulle kon, binne hul eie gemeenskappe, hul tradisionele lewe voortsit. Hulle was dus onderdane van die koning, maar geen Franse nie.

Die Franse Rewolusie se Jacobyne, met hul obsessie van “la France une et indivisible” het aan hierdie etniese en kulturele verskeidenheid ’n einde probeer maak.

Hulle het Parys met Frankryk vereenselwig en Frans tot die enigste taal van die administrasie, die leër en die skole verklaar en so probeer om nasie en staat een te maak.

Dit het tot opstande teen die republikeinse Jakobyne gelei maar in naam van “Vryheid, Gelykheid en Broederskap” het die Rewolusie in bloedige burgeroorloë die eeue-oue vryhede van die gemeenskappe binne die Franse gebied vernietig.

Parys het Frankryk geword.

 

Lees nou verder...

 

 


 

WAARSKYNLIKE HUGENOTE
NIE DEEL VAN ~1688-GROEP NIE

Onttrek deur Helena Liebenberg uit Pama: Groot Afrikaanse Familienaamboek
[Opm.: Doopname en eggenote(s) Frans en mntl. aanduiding van Hugenootskap]

 

Lees nou verder...

 


 

REGISTER VAN VERMOORDES:

PIET RETIEF EN SY GESELSKAP

6 FEBRUARIE 1838

Ondertekening van Traktaat tussen Dingaan en Retief

(Fresko van Italiaanse marmer, Voortrekkermonument)

 

1.

Pieter Retief, senior, Hoof

2.

Pieter Retief, junior

3.

Abraham Greyling [kmdt.]

4.

Pieter Meyer [kmdt.]

5.

Johannes Beukes, Cornelius seun

6.

Marthinus Oosthuysen

7.

Johannes Oosthuysen, M. seun

8.

Christiaan van Schalkwyk

9.

Johannes Scheepers, F. seun

10.

Gerrit Scheepers

11.

Stephanus Scheepers

12.

Marthinus Scheepers, S. seun

13.

Willem Basson

14.

Jan Roberts [Robberts]

15.

Isaak Roberts [Robberts]

16.

Barend Oosthuysen

17.

Jacobus Oosthuysen, P. seun

18.

Piet Jordaan

19.

Piet Klopper

20.

Balthazar Klopper

21.

Lucas Cornelis Klopper

22.

Coenraad Christoffel Klopper

23.

Jan de Wet, Jacobus seun

24.

Hendrik deWet, Piet seun

25.

Jacobus Hugo, Piet seun

26.

Johannes Breet

27.

Piet Breet

28.

Hercules Malan

29.

Reynier Grobbelaar, M. seun

30.

Hendrik Labuscagne, senior

31.

Jacobus de Klerk, Jacobus seun

32.

Johannes de Klerk

33.

Abraham de Klerk

34.

Jan Classen

35.

Pieter Taute

36.

Jacobus Opperman, J. seun

37.

[J.] Opperman

38.

Stephanus Smit

39.

Stephanus Janse van Vuren

40.

Gert Visagie

41.

Frans Labuscagne

42.

Matthys de Beer

43.

Stephanus de Beer

44.

Joachim Botha

45.

Dirk Aucamp

46.

Matthys Pretorius, J. seun

47.

Jan Pretorius, J. seun

48.

Thys Pretorius, M. seun

49.

Marthinus Pretorius, M. seun

50.

F. Pretorius

51.

Marthinus Esterhuysen

52.

Samuel Esterhuysen

53.

Pieter Cilliers

54.

Barend van den Berg

55.

Piet van den Berg

56.

Jacobus Joosten

57.

P. van den Berg, J. seun

58.

Charl Maré

59.

Pieter Breet, J. seun

60.

Barend Johannes Liebenberg

61.

Daniel Liebenberg, B. seun

62.

Jacobus Hattingh

63.

Christiaan de Beer

64.

Jan de Beer

65.

Gerrit Bothma

66.

Johannes van der Merwe

67.

Andries van Dyk

68.

Gerrit Bothma, L. seun

69.

Hermanus [Fourie]

70.

Christiaan Bredenbag

[71.

T. Holstead]

 

Ook ongeveer 30 agterryers en bediendes

 

 

 

(Uit: A. Dreyer. 1929. Die Kaapse Kerk en die Groot Trek. Kaapstad.

 

[...] bygevoeg uit Gedenksteen hieronder

 

 

 

 

(Foto’s verkry van dr. Leon Oberholster se webblad: http://www.groottrek.co.za)


 

REGISTER VAN VERMOORDES:

BLAAUWKRANS- EN BOESMANS-RIVIERE

16 FEBRUARIE 1838

 

 

Tapisserie van moorde, Voortrekkermonument, Pretoria

 

"In dieselfde blad van 9 Augustus 1838 vervolg Mnr. Boshof sy belangrike brief. Hier gee hy die name van die burgers, asook die getal vrouens en kinders en bediendes wat by die slag te Blaauwkrans- en Boesmans-riviere deur die Zulus vermoor is. Hierdie lys het hy met moeite verkry, daar g’n gereelde opgawe gemaak was nie.

 

Name van Manne

Getal van Vermoordes

 

Man

Vrou

Kind

 

 

 

 

Pieter Liebenberg (ontkom)

0

1

0

Wynand Bezuidenhout, sen.

1

1

6

Roelof Botha

1

1

0

Daniel Bezuidenhout (ontkom)

0

1

1

Weduwee Frans Smit

0

1

0

Adriaan Rossouw het een kind wat 30 wondeontvang en tog herstel het, nagelaat

1

1

4

Willem Jacobs, J. seun. Sy vrou het 22 wonde ontvang en tog herstel

1

0

6

Jacobus Coetzee, sen.

1

0

6

Piet du Preez (wat jagtende was)

0

1

7

Nicolaas Grobbelaar (wat jagtende was)

0

1

4

Stephanus Grobbelaar(het 2 kinders nagelaat)

1

1

2

Jan Roos

1

1

2

Jan Roos, P. seun

1

1

2

Charl Roos

1

1

3

Laurens Erasmus

1

1

5

Jan Joubert

1

1

2

Willem Wagenaar

1

1

4

Josias van den Berg (2 kinders nagelaat)

1

1

4

Christiaan de Beer

1

1

3

Sacharias de Beer

1

1

5

Piet de Wet, sen.

1

1

7

Weduwee Frederich Oosthuysen

0

1

6

Hendrik Loggenberg

1

1

0

Hendrik Loggenberg, jun.

1

1

3

Cornelis van Zyl

1

1

3

Joachim Prinsloo (’n swaar gewonde dogter nagelaat)

1

1

7

Frederik Kromhout

1

1

1

Andries Bester

1

1

6

Weduwee Cloete

0

1

0

Michiel Grobbelaar

1

1

4

Laurens Klopper

1

1

2

Louw Bothma (’n wewenaar)

1

0

1

Frans van Wyk

1

1

4

Louw Bothma, sen.

1

1

0

Abraham Bothma

1

1

6

Jan Botha (wewenaar, een kind nagelaat)

1

0

4

Stephanus de Beer

1

1

6

Willem van der Merwe, J. seun

1

1

8

Marthinus v.d. Merwe, J. seun

1

1

0

Gerrit Engelbrecht, G. seun

1

1

1

Willem Engelbrecht

1

1

2

Gert Engelbrecht (wewenaar)

1

0

4

Jan Botha

1

1

0

Abram Joubert, sen.

1

1

2

Johannes de Beer, C. seun

0

0

2

David Viljoen, J. seun

1

1

3

Weduwee Joseph van Dyk

0

1

0

Weduwee Loggenberg

0

1

0

Christiaan Loggenberg, C. seun

1

1

2

 

Die volgende is die vrouens en kinders van die Burgers wat in Dingaan’s Kraal vermoor is:

 

Name van Manne

Getal van Vermoordes

 

Man

Vrou

Kind

 

 

 

 

Stephanus de Beer

0

1

5

Barend Johannes Liebenberg

0

1

3

Daniel Liebenberg, B. seun

0

1

0

Jacobus Hattingh

0

1

4

Christiaan de Beer

0

1

3

Jan de Beer

0

1

2

Gerrit Bothma

0

1

1

Johan van der Merwe

0

1

4

Andries van Dyk (1 kind nagelaat)

0

1

10

Gerrit Bothma, L. seun

0

1

4

Hermanus Fourie

0

1

2

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

Manne

[39]

[54]

[188]

Vrouens

[54]

 

 

Kinders

[188]

 

 

 

[281]

 

 

Bediendes, insluitende Zulu veewagters

 

 

 

met famielies, ongeveer

250”

 

 

Groottotaal:

[531]

 

 

 

(Dreyer: bl. 191-192 met verbeterde totale bereken volgens bg. lys vermoordes)

 


 

Bron

Dreyer, A. 1929. Die Kaapse Kerk en die Groot Trek. Kaapstad.

 


 

Alfonso Smuts  – beeldhouer

deur Leon, Morné en Crystelle Smuts

 

Veral bekend vir sy “Die Kaalvoetvrou”, ’n een-en-’n-half maal
lewensgrootte standbeeld van ’n Voortrekkervrou wat die woorde:

Ons trek eerder k
aalvoet oor die Drakensberge” (as om weer
verkneg te word) verbeeld

 

 

Die beeldhouer Alfonso Smuts

Gebore:     13 Februarie 1918 in Fouriesburg

Oorlede:    11 April 1985 in Bethlehem

 

As kind speel hy van  kleins af gereeld met klei en verwerf die “Eerste prys vir kleiwerk” op die ouderdom van ses jaar.  Hierdie “kleigoedmaak”, veral van diere, in sy vormingsjare het van vroeg af al sy kunstalente laat ontluik.

 

Foto: Alfonso Smuts voor sy ateljee in Clarens met ’n marmer- beeldjie van ’n skaapooi en haar lammetjie.

 

 

’n Beeldhouer van lewensgrootte en kleiner bors- en standbeelde van  familie, vriende, Afrikanerleiers en diere. Hy het veral in sy eie ingevoerde homogene, spierwit “Biancopie” Carrara-marmer gewerk. Van sy werke is in brons gegiet. Verder het hy beelde en reliëfwerke in verskillende soorte hout gekerf. Sy kreatiwiteit het ook uitdrukking gevind in grafiese vorme soos sketse, en die skryf van ongepubliseerde kortverhale.

 

 

Kunsstudies en ’n eerste loopbaan in Suid-Afrika (1913-1948)

 

Na matriek in Fouriesburg tree hy in diens van die Staatsdiens in die Witwatersrand-Pretoria-gebied en in Nylstroom. Gelyktydig hiermee bestudeer hy staatsreg en Romeins-Hollandse reg. Sy studies word egter baie benadeel deur vele verplasings aan die Rand en in Pretoria. Na diens in die hof op Nylstroom onder landdros Kikulus, het hy uiteindelik die Ontvanger van Inkomste geword vir dieselfde distrik.

 

Tydens sy staatsdiensjare het Alfonso Smuts gedurig geleenthede benut om homself as kunstenaar te verbeter. Hy besoek die Johannesburgse Tegniese Kollege vir boetseer- en gipswerk, wat sy kunstalente veral in die rigting van beeldhouer stuur. Na verplasing het hy by die Pretoriase Tegniese Kollege aangemeld vir onderrig deur onder meer die Suid-Afrikaanse beeldhouer Anton van Wouw. Van Wouw het sy beeldhoubeitels aan Alfonso geskenk. Hier ontmoet hy ook vir Fanie Eloff, ’n Suid-Afrikaanse beeldhouer bekend vir sy borsbeelde van Afrikanerleiers, dansers en atlete.

 

Gedurige verplasings deur sy werkgewers belemmer egter deurlopende studies in die kunste. In 1948 bedank hy uit die Staatsdiens om voltyds as professionele beeldhouer opgelei te word.

 

 

Studies en opleiding as professionele beeldhouer in Europa (1948-1951)

 

België: By die koninklike Akademie van Antwerpen word hy onderrig in die tegnieke van modellering in klei, houtsnee en gips.

 

Oostenryk: In Salzburg bestudeer hy die anatomie van mense- en diereliggame wat hy daar implementeer in sy opleiding in houtsneewerk. Hierdie werke weerspieël die korrekte anatomiese proporsies van sy modelle, wat die kunstenaar se realisme in sy latere werke grondves.

 

Italië: Hy ontvang 18 maande lank akademiese onderrig in beeldhou aan die akademie in Carrara. Hy werk tussendeur in ’n privaat beeldhou-ateljee ter wille van selfonderhoud. Vir sy eie anatomiestudies het hy houtbeeldjies gemaak, wat skelet aan die een kant en spiere aan die ander kant toon – een elk van ’n mens, ’n perd en ’n koei. Dit het ’n verpligte deel van die leerplan by die akademie geword. In Italië ontmoet hy die beeldhouer Fontana, wat die bronsperdegroep vir die Victor Emmanuel Monument in Rome gemaak het.

 

Frankryk: Hy sluit sy oorsese studies af aan die ‘Academie Julien’ in Parys waar Toulouse Lautrec ook onderrig ontvang het.

 

Besoeke aan ander Europese lande: Lande wat hy tussendeur besoek, is Duitsland, Nederland, Switserland, Engeland en Skotland. Tydens hierdie besoeke ontmoet hy verskeie vooraanstaande kunstenaars, soos Jozef Thorak in Oostenryk.

 

 

Profiel

 

Die lewensgetroue realisme van sy beeldhouwerke is begrond deur sy bestudering van die anatomie van mense- en diereliggame, wat hy in Oostenryk gedoen het. Sy kontak met bekende Suid-Afrikaanse beeldhouers soos Anton van Wouw en Fanie Eloff, asook met skilders soos H.W. Coetzer, het hierdie realisme by hom gestimuleer en uitgebou. Hy is verder beïnvloed deur die beeldhouers wat hy in Europa ontmoet het.

 

Beeldhou-ateljees deur Alfonso Smuts bedryf

1951 – 1964:  Kerkstraat, Wakkerstroom

1965 – 1978:  “Ou Werf”, Clarens

1978 – 1985:  “Luglyn”, Bethlehem

 

Uitstallings

1981:  Kunsuitstalling by die Tingeling-kleuterskool te Bethlehem.

1982: Uitstalling van ’n aantal van sy bronswerke in Potchefstroom in ’n privaat woonhuis.

 

Openbare opdragte in Suid-Afrika

 • Lewensgrootte standbeelde van  pres. M.W. Pretorius  en Dirk Uys op die NG Kerk-terrein van Wakkerstroom. Onthul tydens die dorp se eeufees in 1959. Medium: Wit Carrara-marmer. Opdraggewer: Plaaslike stadsraad.

 • Lewensgrootte borsbeeld (1960) van Casparus de Coligny in die voorportaal van die Hoërskool Coligny.  Medium: Wit Carrara-marmer. Opdraggewer: Plaaslike stadsraad.

 • ’n Een-derde lewensgrootte standbeeldmodel van ’n “Moedige Boerestryder” (uiteindelik in brons gegiet) was een van die voorleggings wat die Gedenkkommitee oorweeg het vir ’n vredesmonument by Vereeniging. (Die ontwerp van Coert Steynberg is aanvaar en in 1961 onthul.)

 • Lewensgrootte standbeelde van twee spelende dogters wat hande wyd vashou terwyl ’n fontein water tussen hulle arms spuit. Medium: Brons. Opdraggewer: Die stadsraad van Kempton Park (1963) vir die dorp se Inid Wengelpark.

 • Die Kaalvoetvrou, ’n een-en-’n-half maal lewensgrootte standbeeld van ’n Voortrekkervrou met ’n kappie. In 1977 onthul deur mnr. Fanie Maree op sy plaas in die Retiefspas naby Kerkenberg, suid van Harrismith. Opdraggewer: Vrystaatse Voortrekkers. Medium: Brons. (Die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika, mnr. C.R. Swart, het die wydingsrede tydens hierdie onthulling gelewer.)

 • 'n Lewensgrootte borsbeeld van “Die Onbekende Boerekryger” (1979), wat deur die Vrystaatse Voortrekkers op Afrika-kop, (10 km buite Kestell op pad na Harrismith), opgerig is. Medium: Brons.

 • ’n Lewensgrootte standbeeld van ’n steenbokkie (1981) met een voorpootjie gelig. Ingang  van die Drakensberg Koöperasie (opdraggewer), Bethlehem. Medium: Brons.

 

Verwysings

 • FAK onder redaksie van Swart, M.J., et al.  1989. Afrikanerbakens. Kaapstad: Nasionale Boekbindery. Die kaalvoetvroubeeld word beskryf onder “Voortrekkervroue”, pp. 256-258.

 • Internet (2005):  http://www.voortrekkermon.org.za/VTMAfrikaans/Kerkenberg.htm.

 • Van Bart, M. Kerkenberg-erfenisterrein deur VTM oorgeneem.  Die Burger, 21 Desember 2002.

 • ’n Verslag oor die geskiedenis wat die Kaalvoetvroubeeld uitbeeld met vermelding van die beeldhouer.

 • Ogilvie, G. 1988. The dictionary of South African painters and sculptors. Johannesburg: Everard Read

 

’n Onverwesenlikte ideaal van Alfonso Smuts en sy vrou Nina

Die duplisering van die huis waarin die eertydse President van die Zuid-Afrikaanse Republiek, Paul Kruger, in Clarens, Switerland gewoon het, op “Ou Werf” in Clarens (Vrystaat).  Hierdie ideaal was egter nie lewensvatbaar gedurende 1960-1965 nie.

 


 

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het  aan
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838

(verkorte oorname met dank uit Leon Oberholster se Die Groot Trek-webblad)

 

Skildery van die Slag van Bloedrivier deur W.H. Coetzer

 

Aucamp, Pieter J.

 

Badenhorst, Casper H. (jr.)

Badenhorst, Dirk S.P.

Badenhorst, Hendrik

Badenhorst, Petrus J.

Bantjes, Jan Gerritze

Beneke, Johannes P.

Bester, Barend J.

Bester, Lourens R.

Bester, Paul M.

Bezuidenhout, Daniel P.

Biddulph, Thomas J.?

Bierman, Izak

Biggar, Alexander H.

Bornman, Johannes J.

Boshoff, Jan/Jakobus

Botes/Bodis, Barend H.

Botes, David P.

Botha, Ernst A.L.

Botha, Hendrik J.

Botha, Johannes C.

Botha, Jan

Botha, Lourens R.

 

Botha, Petrus J.

Botha, Philip R.

Botha, T.F.

Botha, Theunis L.

Botha, Willem A.

Bothma, Carel A.

Bothma, Daniel

Breet, David

Breytenbach, Christiaan J.

Breytenbach, Izaak J.

Breytenbach, Jacob C.

Breytenbach, Johan H.

Breytenbach, Johannes J.

Bronkhorst, Johannes Jacob

Bronkhorst, Johannes Jacobus

Bronkhorst, Samuel J.

Bruwer, Eduard C.D.

Bruwer, Hans

Bruyn, Piet

Buitendagh, Carel H.

Buitendagh, Carel H.

Burger, Jacobus J. (jr.)

Burger, S.W.?

Buys, Piet (Petrus)

 

Celliers, Charl A.

Claassens/Klaassen Christiaan C.

Claassen, Petrus C.

Coetzee, Cornelis J.S.

Coetzer, Johannes J.

Coetzer, Phillippus J.

Coetzer, Thys

Combrink, Gerhardus H.J.

Cowie, William (veldkornet)

Cronje, Abraham M.

Cronje, Pieter

 

Dannhauser, Thomas R.

Davel, Henning J.

Davel, Jan

De Beer, Abraham C.S.

De Beer, Arnoldus S.

De Beer, Christiaan M. (sr.)

De Beer, Jan C.

De Beer, Jan M.

De Beer, Johan A.

De Beer, Matthys C.

De Beer, Stephanus A. (sr.)

De Beer, Zacharias J.

De Beer, Zacharias

De Bruyn, Piet

De Clerck, Abraham J.

De Clercq, Barend J.

De Clercq, Christiaan L.

De Clercq, Jacob

De Jager, Frederick J.

De Jager, Izak J.

De Jager, Johannes W.

De Jager, Lodewyk P.

De Lange, Adriaan D. (jr.)

De Lange, Johan H. (kommandant)

De Lange, Robertus B.

De Meyer, Jacobus P.

De Wet, J.C. (Kootjie)

De Wet, Jan E.

De Wet, N.K.

De Wet, Pieter R.

De Winnaar, Carel S.

Dreyer, Christiaan L. (sr.)

Dreyer, Fs.

Dreyer, Izak

Dreyer, Js

Dreyer, Roelof P.G.

Du Plessis, Francois J.

Du Plessis, Jan/Johannes (veldkornet)

Du Plessis, Jan A.

Du Plessis, Pieter

Du Plooy, Cornelis M.

Du Plooy, Cornelis W.

Du Plooy, Dirk W.

Du Plooy, Hendrik

Du Plooy, Willem F.

Du Preez, Pieter D.

Du Preez, Roelof J.

Dysel, Frederik F.

 

Engelbrecht, Adriaan S.

Engelbrecht, Eduard J.

Engelbrecht, Gerhardus J.

Engelbrecht, Hermanus Hsn

Engelbrecht, Hermanus (H  jong)

Engelbrecht, Johannes C.

Engelbrecht, Johannes H.

Enslin, Johannes J.

Erasmus, Antonie P.

Erasmus, Barend C.

Erasmus, Cornelis J.

Erasmus, Daniel E.

Erasmus, Hans (J.J.)

Erasmus, Jacobus L.C.

Erasmus, Louw

Erasmus, Petrus E.

Erasmus, Stephanus P. (kommandant)

Esterhuizen, Jan C.

 

Ferreira, Marthinus S.

Fick, Hendrik J.

Fourie, Christiaan E.

Fourie, Dirk

Fourie, Hermanus N.

Fourie, Philippus J.

Fourie, Piet J.

 

Garden, kapt.?

Geer, Jan

Geers, Carel F.C.

Giezing, Friedrich

Gouws, Daniel

Gouws, Jacob J.

Gouws, Jacob M.

Gouws, Marthinus G.

Gouws, Pieter J.

Greyling, Jan C.

Grobler, Nicolaas

Grobler, Nicolaas J.

Grove, Hermanus G.

 

Hamman, Jacobus J. (de oude)

Hammes/Hamers, Pieter J.

Hatting, Christiaan J.

Hatting, Francois M.

Hatting, Johannes D.?

Hattingh, Johannes H.

Herbst, Marthinus J.H.

Herbst, M.J.H. Hsn

Heydenreich, Cornelis F.

Human, Petrus G.

 

Jacobs, Gabriel G.N.

Jacobs, Jan H.

Jacobs, Pieter Daniel (kommandant)

Janszen, Willem J.

Johnston, J.

Jordaan, Willem

Joubert, Abraham B.

Joubert, Gideon

Joubert, Jan C. (Jacobus seun)

Joubert, Jan (jr.)

Joubert, Josua F.

Joubert, Petrus J. (sr.)

Joyce, Robert

 

Kemp, Gerhardus P.

Kemp, Jacobus F.

Kemp, Petrus J.

Klopper, Hendrik B.

Klopper, Jacobus M.L.

Koekemoer, C.

Koekemoer, Gerhardus P.

Koekemoer, Joachim M.

Koekemoer, Marthinus ?

Kritzinger, Lewis

Kruger, Jan

Kruger, Pieter E.

Kruger, P.J.

Kruger, Theunis J.

 

Laas, Cornelis J.

Laas, Matthys P.

Labuschagne, Casper J.

Labuschagne, Jan Harm

Labuschagne, Johannes P.

Labuschagne, Willem A.

Landman, Jan/Johan K.P. (sr.)

Landman, Johannes A.

Leech

Le Roux, D.

Le Roux, Nicolaas

Liebenberg, Christiaan J. (sr.)

Liebenberg, Christiaan J. (jr.)

Lindeque, G.P.

Lindeque, Petrus

Lombard, Hermanus A. (sr.)

Lombard, Hermanus S.

Lombard, Johannes J.A.

Lotter, Jacob

Lotter, Johannes

Lotter, Willem M.J.

Lottering, Barend C.

Lottering, Francois

Lottering, Jacobus A.F.

Ludick, M.J.

 

Maartens, Hendrik J.

Maartens, Jan T.

Malan, Daniel J.J.

Malan, David D.

Malan, Jacob J.

Malan, Stephanus

Marais, Coenraad

Marais, Jan G.

Marais, Johannes L.

Marais, Stephanus A.

Marcus, Frederik

Maree, Wynand W.

Maritz, Pieter

Maritz, Salomon G.

Maritz, Salomon S.

Marx, Frans E.

Mauton, S.

Meintjes, A.C.

Meintjes, Albertus J.

Meintjes, Jacobus W.

Meintjes, Johannes J.

Meintjes, Schalk W.

Mey, Christiaan L.

Meyer, Coenraad F. (sr.)

Meyer, Jacob

Meyer, Jan

Meyer, J. And.

Meyer, Lukas C.

Meyer, Lukas J. (sr.) ?

Meyer, Theodorus

Mienie, Carel J.H.

Mienie, Frederik C.

Mienie, Johannes W.

Mienie, Willem J.

Moolman, Jacobus P. (sr.)

Moolman, Petrus L. (laerkommandant)

Mulder/Muller, Johannes Christiaan

Mulder/Muller, Johannes Christoffel

Muller, C.J.

Naude, Francois J.

Naude, Francois P.

Naude, Jacob P. ?

Naude, Philip J.

Neethling, Hendrik L.

Neethling, H.S.

Neethling, Schalk W.

Neethling, Willem H.

Nel, Louis J.

Nel, Theunis J.

Nel, Willem G.

Nortje, Joachim J.P.

 

Oberholzer, Jan A.

Olivier, Gert C.

Olivier, Ockert J.

Oosthuizen, A.D.

Oosthuizen, Johannes J. (jr.)

Oosthuizen, Johannes J. (sr.)

Oosthuizen, Marthinus J.

Opperman, Christiaan M.

Opperman, Daniel J.

 

Parker, Edward

Pieters, Coenraad (Lucas)

Pieterse, Frederik

Pieterse, Hermanus J.

Pieterse, Nicolaas T.

Potgieter, Cornelis

Potgieter, Evert F. (sr.)

Potgieter, Hendrik

Potgieter, Jacobus C. (kommandant)

Potgieter, Jurgen

Potgieter, Matthys G.

Potgieter, Petrus H.T.

Potgieter, Philippus J.

Potgieter, P.P.

Potgieter, Theodorus

Pretorius, Albertus

Pretorius, Andries P.

Pretorius, Andries W.J. (sr.) (hoofkmdt.)

Pretorius, Barend J.

Pretorius, Dewald J.

Pretorius, Frans

Pretorius, Gerhardus P.

Pretorius, Gideon P.

Pretorius, H.H.

Pretorius Henning P.N.

Pretorius, Hercules A.

Pretorius J.

Pretorius, Marthinus W.

Pretorius, Nicolaas

Pretorius, Petrus G.

Pretorius, Petrus G. (Psn)

Pretorius, Petrus J.

Pretorius, Samuel

Pretorius, Willem H.

Pretorius, Willem Jacobus

Pretorius, Willem Jurgen

Prinsloo, Jacobus M.

Prinsloo, J.

Prinsloo, Jochemus J.

Prinsloo, Nicolaas J.J.

Prinsloo, Willem P.

Raads, B.

Raads, D.

Raath, Gerrit

Raath, Philippus A.C.

Raath, Pieter

Raath, Roelof

Range(r), Simon

Reineke, Adam J.

Retief, Jacobus F.

Robbertse, I.

Robbertse, Jan H.

Robbertse, Matthys

Robbertse, Nicolaas J.

Roets, Hendrik A.

Roets, J.H.H.

Rood, Francois

Roos, Cornelis J.

Roos, F.

Roos, Gysbertus J.

Roos, Isak F.

Roscher, P.

Roux, Dirk

Rudolph, Gerhardus J.

Rudolph, Jacobus A.

Rudolph, Johan B.

Rudolph, Pieter J.

 

Scheepers, Coenraad F.

Scheepers, C.F.

Scheepers, C.D. Csn

Scheepers, Gert

Scheepers, H.

Scheepers, Jan/Johannes A.

Scheepers, Jacobus J.

Scheepers, Jan J. (veldkornet)

Scheepers, Johan/Jan M.

Scheepers, J.M. (sr.)

Scheepers, M. (sr.)

Scheepers, Marthinus Gsn

Scheepers Stephanus J. (jr.)

Schoeman, Carolus G.

Schoeman, Gert C.

Schoeman, Johannes

Schutte, Jan H.T.

Slabbert, Gert P.

Smit, Andries A.

Smit, Chr. (Csn)

Smith, Frans P

Smith, V.M.

Snyman, Coenraad F.W.J.

Snyman, Jacobus P.

Snyman, Johannes H.J. (Jan Harm)

Spies, Andries T.

Steenkamp, Hermanus P.

Steenekamp, Jan Harm

Steenekamp, Philippus L.

Steenkamp, Thomas I.

Steyn, Hermanus

Steyn, Johannes C.

Steyn, V.

Strydom, Daniel J.

Strydom, Hendrik

Strydom, Jacobus

Strydom, Jan

Strydom, Pieter G.

Swanepoel, Wilhelm A.

Swart, Marius

Swart, Pieter J.

 

Tanhuizen, J.C.

 

Uys, Dirk C.

Uys, Jacobus J. (kommandant)

Uys, Jacobus J. (jr.)

Uys, Jan C.

Uys, Petrus L.

 

Van der Berg, Hendrik S.

Van der Berg, Izak J.

Van der Merwe, Andries S.

Van der Merwe, Carel J.

Van der Merwe, Christiaan P.

Van der Merwe, Francois A.

Van der Merwe, Frederik J.

Van der Merwe, Hendrik Hsn

Van der Merwe, Jan Gsn

Van der Merwe, Josias W.

Van der Merwe, L.P.

Van der Merwe, Lukas J. (sr.)

Van der Merwe, Marthinus S. (jr.)

Van der Merwe, Willem

Van der Schyff, Dirk

Van der Schyff, J.D.

Van Deventer, A.

Van Deventer, Jan G.

Van Deventer, Michiel A.

Van Deventer, W.W.

Van Dyk, Joseph

Van Dyk, Sybrandt

Van Gass, Ferdinand P.G.

Van Gass, J.F.

Van Jaarsveld, Adriaan Rsn

Van Loggerenberg, Hendrik

Van Niekerk, Izak A.

Van Niekerk, J.A.P.

Van Niekerk, Pieter J.

Van Rensburg, Lucas M.J.

Van Rensburg, Nicolaas M.J.

Van Rooyen, Cornelis J.

Van Rooyen, Dirk

Van Rooyen, Gerrit R.

Van Rooyen, Gerrit T.

Van Rooyen, Gert F.

Van Rooyen, Ignatius M.

Van Rooyen, Lukas M.

Van Rooyen, Stephanus C.

Van Rooyen, Theodorus C.

Van Schalkwyk, Christiaan J.

Van Schalkwyk, Gerrit C.

Van Staden, Cornelis

Van Staden, Gerhardus/Gerrit S.

Van Staden, T.C.

Van Staden, V.C.

Van Straaten, Jacob A.

Van Straaten, Theunis C.

Van Venen, D.

Van Vuuren, D.I.

Van Vuuren, Daniel J.J.

Van Vuuren, Johannes J.

Van Vuuren, Lukas G.

Van Vuuren, Petrus L.

Van Zyl, Jacobus

Venter, Albertus J.

Venter, C.I.

Venter, P.A.

Venter, Willem D. (kanonnier)

Vermaak, Cornelius T.

Vermaak, Jacobus S.

Vermaak, Johannes G.

Vermaak, J.K.S.

Verster, Henry

Viljoen, Charl J.

Viljoen, Christoffel (sr.)

Viljoen, Gerhardus C. (veldkornet)

Viljoen, Gideon C.

Viljoen, Jan J.

Viljoen, Johannes H.

Viljoen, Johan H.

Viljoen, Marthinus J.

Visagie, Jan

Visser, H.N.

Visser, Johannes H. (Fisher, Jan)

 

Winter, M.A.V.D.

 

Zerg, Diek

 

Name gemerk met ? is diegene oor wie se teenwoordigheid onsekerheid bestaan.

 


 

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS

(Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845.

Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria)

 

Opgedra aan ons stammoeders

 

Die persone wat genoem word “eggenoot van ...” is almal vrouens wie se mans reeds in die Kolonie oorlede is en as gesinshoof of gewoon saam met haar kinders aan die Trek deelgeneem het.  Waar “vrou van ...” genoem word, is dit ’n blote indeksering van die vrou omdat haar man reeds alfabeties in die hooflys of teks verskyn.

 

 

Die woord stamouers is nogal problematies: by ons in Suid-Afrika word dit verstaan dat dit die oorspronklike ouerpaar is wat na Suid-Afrika gekom het.  Skrywer het die term Voortrekkerstamouers gebruik in die sin dat dit die ware Trekkers of vroegste Trekkergesinshoofde was en nie hulle kinders of afstammelinge nie.  Hier slaan dit dus ook op die woord “oorspronklike”, hoewel nie die ware stamouers van die familie nie.  In ’n paar gevalle was daar wel ware stamouers van ’n familie wat Voortrekkers geword het, soos enkele Nederlanders en Duitsers. Gewoonlik is hulle meegesleur deur die trekaksie omdat hulle vrouens en skoonouers meegegaan het en hulle hul mettertyd volkome met die Trekkers se ideale vereenselwig het. — dr. Jan Visagie, skrywer

 

 

Adendorf, A A, vrou van G J W van Niekerk

Adendorf, H S H, vrou van G J W van Niekerk

Adendorff, L J, vrou van P L Zietsman

 

Alberts, C S E, vrou van A J J van Tonder

Alberts, G E M (Breggie), vrou van J P Pretorius jr (sy hertrou met C D Aucamp)

Alberts, J H, vrou van M A de Beer

Albertsz, J M, vrou van G D J C Kot

 

Albertyn, A G, vrou van A F Fick

 

Appel, E J, vrou van J A Wilken

 

Aucamp, A P, vrou van J P Badenhorst

Aucamp, J H, vrou van C J du Plessis

Aucamp, M J, vrou van J H G van der Linde

Aucamp, S F J, vrou van W J Pretorius

Aucamp, S J (wed Janse van Rensburg), vrou van H L Neethling

 

Badenhorst, A M, vrou van H C W Vermaas

Badenhorst, A M P, vrou van J A Kriel

Badenhorst, C A H, vrou van F A van den Berg

Badenhorst, C E, vrou van J H R Lemmer

Badenhorst, C G, vrou van C G J Badenhorst

Badenhorst, E L, vrou van W A Odendaal

Badenhorst, G C S, vrou van C P du Preez

Badenhorst, G M M, vrou van M J Potgieter

Badenhorst, G Z M E, vrou van P E Kruger

Badenhorst, J W, vrou van A I Odendaal

Badenhorst, M C, vrou van H Badenhorst

Badenhorst, M C J I, vrou van T J Kruger

Badenhorst, M M (wed D J Coetzee), vrou van J C Joubert

Badenhorst, M M E, vrou van L R Erasmus

Badenhorst, S C G, vrou van O A de Meyer

Badenhorst, S E, vrou van H G J Badenhorst

 

Balie, A C, vrou van J Jonker

 

Barnard, C H M, vrou van W H Jacobsz

Barnard, C M vrou van W H Boshof(f)

Barnard, J I E, vrou van C H Boshof(f)

Barnard, M E, vrou van W H Jacobsz

Barnard, M J, vrou van J J Nienaber

Barnard, M P, vrou van J E Grobler

 

Basson, A M, vrou van J P Fouché

Basson, C W F, vrou van W G Geere

Basson, F M, vrou van P L Janse van Vuuren

Basson, F M J, vrou van J C Steenkamp

Basson, J C, vrou van W J Basson

Basson, L G, vrou van C F C Geere

Basson, M S, vrou van M M Basson

 

Beetge, A C, vrou van J J Roos

Beetge, J G A, vrou van M J van Staden

 

Bekker, A D, vrou van J M Strydom

Bekker, A D M, vrou van A P van Jaarsveld

Bekker, A S, vrou van A A Cilliers

Bekker, A S, vrou van J A N Breytenbach

Bekker, A W, vrou van J C Botha

Bekker, C E, vrou van P A Schoeman

Bekker, E, vrou van P W A Nel

Bekker, H D, vrou van H N Schoeman

Bekker, H D, vrou van L M Erasmus

Bekker, H D, vrou van P W A Nel

Bekker, H G, vrou van L A Erasmus

Bekker, I E, vrou van S J Schoeman

Bekker, J, vrou van J J Bekker sr

Bekker, J M, vrou van J P Snyman

Bekker, M, vrou van J N H Grobler

Bekker, M C, vrou van W J I M du Plessis

Bekker, M M, vrou van G Nel

Bekker, M M, vrou van G C Snyman

Bekker, S A C, vrou van J M Botha

Bekker, S E P, vrou van P I L Steenkamp

Bekker, S M, vrou van G P Viljoen

Bekker, S S, vrou van P J Nieman(d) jr

 

Benade, A E, vrou van Z J de Beer

Benade, A W C, vrou van C M de Beer sr

Benade, H J, vrou van B D Esterhuizen

Benadie, A C, vrou van C J A Fourie

Benadie, H M, vrou van D G Fourie

 

Berning, J H, vrou van R J van der Merwe

 

Bester, A M, vrou van G P Pretorius

Bester, A M C L, vrou van J J P Prinsloo

Bester, A S, vrou van J J Lewis

Bester, C C, vrou van H S de Beer

Bester, C C, vrou van M van der Merwe

Bester, C W L, vrou van C A Bothma

Bester, E J, vrou van G P Pretorius

Bester, G C, vrou van M de Beer

Bester, G M, vrou van J S van Dyk

Bester, H B N, vrou van W A P Pretorius

Bester, H C, vrou van H Coerzer

Bester, H C, vrou van I G van Aswegen (sy hertrou met H Cloete)

Bester, H G J, vrou van H van der Merwe

Bester, H L, vrou van L R Botha

Bester, H L H (wed L J Nel jr), vrou van S S Maritz

Bester, H L H, vrou van L J Nel jr

Bester, H L M, vrou van J J Prinsloo

Bester, I E, vrou van S G Maritz

Bester, J H C, vrou van F M Wolhuter

Bester, M A J, vrou van P R Erasmus

Bester, M E, vrou van W Steenberg

Bester, M J C, vrou van J M Prinsloo

Bester, P H L, vrou van N Prinsloo

Bester, S C, vrou van J S Maritz

Bester, S S, vrou van H J B Swart

Bester, T C, vrou van G J Maritz

Bester, W C C, vrou van H F Prinsloo

 

Beukes, A S, vrou van J A N Breytenbach

Beukes, A S, vrou van J P Nieuwenhuizen

Beukes, E S (of S C A), vrou van F P Pieterse

Beukes, J C, vrou van R J Bronkhorst

Beukes, M A F C, vrou van J J Botes

Beukes, M C A, vrou van J J Pelzer

Beukes, M S E, vrou van I J Pretorius

 

Bezuidenhout, A M (wed A J Basson?), vrou van A J Rossouw

Bezuidenhout, A S, vrou van J D Venter sr

Bezuidenhout, C M, vrou van J J Botha

Bezuidenhout, D R, vrou van L J Riekert

Bezuidenhout, H, vrou van P W Labuschagne

Bezuidenhout, L, vrou van M M Bezuidenhout

Bezuidenhout, M C, vrou van C M de Beer sr

Bezuidenhout, M E, vrou van J F van Staden

Bezuidenhout, S M, vrou van R S Botha

 

Bierman, M M (wed J M van Helsdingen)

 

Birk, F J, vrou van F J J Botes

 

Blignaut, A C, vrou van C Breitenbach

Blignaut, A R D, vrou van A E S Gouws

Blignaut, I M, vrou van J J Viljoen

 

Blom, M A, vrou van G P J Pretorius

Blom, M M, vrou van S J Jacobs

 

Blomerus, E M D, vrou van J J P van Tonder

 

Bodenstein, C C, vrou van H A Pretorius

 

Booyens, A C S, vrou van W C Bezuidenhout

Booyens, M G, vrou van J Bezuidenhout sr

Booyens M M, vrou van C J J van Zyl

 

Booysen, A, vrou van P J Fourie

Booysen, J C T (J C E?), vrou van B C Viljoen

Booysen, S E, vrou van I van Rooyen

 

Bornman, E C, vrou van A W Claasen

Bornman, J C, vrou van C C Claasen

Bornmann, C C, vrou van W S J Jansen

Bornmann, M M, vrou van C A J Jansen

 

Bosch, A E, vrou van C M de Beer jr

 

Boshof, E A S, vrou van M S B Kritzinger

 

Bosman, A M, vrou van P S Z Fourie

 

Botes, A J, vrou van C H Faasen

Botes, A J M, vrou van D J Marais

Botes, A M (wed), vrou van H S Pretorius jr (sy hertrou met C P Pretorius)

Botes, A M, vrou van C P Pretorius

Botes, A P C, vrou van J J A Botes

Botes, C H, vrou van J F de Beer

Botes, E A J, vrou van J A Lombard

Botes, E C, vrou van A B F Steyn

Botes, J A J, vrou van G P Ceronio

Botes, J H, vrou van H G Beukes

Botes, J P, vrou van W L Botes

Botes, M E A M, vrou van J D Bothma

Botes, P E (wed Smith), vrou van J H Henning

Botes, R E, vrou van G P Ceronio

Botes, S C H J, vrou van D P Jacobs

Botes, S M, vrou van M J Fourie

 

Botha, A B, vrou van G J Vosloo

Botha, A C, vrou van A C de Beer

Botha, A C, vrou van C S Herbst

Botha, A C, vrou van W L Sevenster

Botha, A F J, vrou van P L Bezuidenhout

Botha, A J, vrou van J G Duvenage (sy hertrou met C J Eloff)

Botha, A M, vrou van G S Strydom

Botha, A M A, vrou van A C Viloen

Botha, Antjie, van die Tregardt-trek

Botha, A S, vrou van H C Janse van Rensburg

Botha, A S M, vrou van L R Erasmus

Botha, C E, vrou van H P Potgieter sr

Botha, C E, vrou van J J Fourie

Botha, C E, vrou van P F Pretorius

Botha, C J, vrou van G C Viljoen

Botha, C M, vrou van N J Prinsloo

Botha, C S, vrou van P Jacobs

Botha, E C, vrou van G J W van Niekerk

Botha, E H, vrou van A H Potgieter

Botha, E H, vrou vanH M Bekker

Botha, E J C, vrou van C P J Prinsloo

Botha, E P, vrou van J P Prinsloo

Botha, E S, vrou van G P Koekemoer

Botha, E S, vrou van J B Wessels (sy hertrou met J A Human)

Botha, F B, vrou van A C Bothma

Botha, F S, vrou van S Schoeman

Botha, G A, vrou van P D A S du Preez

Botha, H C, vrou van J J Erasmus

Botha, H C, vrou van J J Potgieter

Botha, H C, vrou van W F Botha

Botha, H M, vrou van J E de Beer

Botha, H M, vrou van W A P Pretorius

Botha, J A, vrou van M A Venter

Botha, J H, vrou van R H Bekker

Botha, J H J, vrou van P Joubert

Botha, J M, vrou van G S Bronkhorst sr

Botha, J M, vrou van L J Nel sr

Botha, J M, vrou van W J Pieterse

Botha, J S, vrou van D van der Merwe

Botha, J W, vrou van C F Heydenrych

Botha, M A, vrou van W F Klopper

Botha, M A P, vrou van J C Bodenstein

Botha, M C (wed J J Hayward), vrou van M W Pretorius

Botha, M C, vrou van M C Barnard

Botha, M D, vrou van J A Beukes

Botha, M D C, vrou van W G Nel

Botha, M E, vrou van A S du Plessis

Botha, M E, vrou van J A Coetzee

Botha, M E, vrou van J N Barnard

Botha, M E, vrou van M J H Herbst

Botha, M I, vrou van C M Viljoen

Botha, M J, vrou van W C Swart

Botha, M M, vrou van T C van Rooyen

Botha, M P, vrou van A P Erasmus

Botha, M P, vrou van G Schroebie

Botha, M P, vrou van W J Potgieter

Botha, M S, vrou van L A Putter

Botha, M S, vrou van P de WIet

Botha, P A, vrou van R J C Brits

Botha, P C, vrou van W Pretorius

Botha, P M, vrou van J V Botha

Botha, P Z (of P C), vrou van C Gouws

(sy hertrou met K P Landman)

Botha, R S E, vrou van J C Botha

Botha, S C, vrou van H C Klopper

Botha, W E, vrou van J E Grobler

Botha, W H D, vrou van M G Dro(t)skie

 

Bothma, A, vrou van H J Viljoen

Bothma, A M M, vrou van P J Joubert

Bothma, E M C, vrou van M J S de Beer

Bothma, H L M C, vrou van I J Meyer jr

Bothma, M C, vrou van J N H Grobler

Bothma, M P, vrou van P J Greyling

Botma, G M (wed J Gordon), vrou van J Botha

Botma, G M B, vrou van A C Bot(h)ma

Botman, kyk Bothma

 

Bouwer, H C, vrou van C J Tregardt

Bouwer, J D, vrou van A I M van Rooyen

Bouwer, M A, vrou van A C Greyling

Bouwer, M E S, vrou van L Tregardt

Bouwer, S H, vrou van J A Kiebel (Kebel/Goebel)

 

Bredenhahn, A J, vrou van B M Davids

 

Breed, A M (wed H P Malan), vrou van J S Potgieter

Breed, A M, vrou van H P Malan sr (sy hertrou met J S Potgieter)

Breed, J M, vrou van C P Cilliers

Breed, J S P, vrou van J C Jooste

Breedt, S P, vrou van G J Swart

 

Breitenbach, A C, vrou van D P Botes

Breitenbach, G S J, vrou van C M Vermaak

Breitenbach, H G, vrou van C J Smit

Breitenbach, M M S, vrou van M J H Herbst

Breytenbach, C E M (wed P C Combrink), vrou van H J Viljoen

Breytenbach, C E M, vrou van P C Combrink en later van H J Viljoen

Breytenbach, E M A, vrou van M G Potgieter

Breytenbach, H M J, vrou van C Viljoen

Breytenbach, J E, vrou van M J Swart (sy hertrou met Robbertse)

Breytenbach, S I, vrou van F P Smit

 

Briemer, J S, vrou van F P Naudé

 

Brits, A D M, vrou van M W Brits

Brits, A J, vrou van C J Serfontein

Brits, A S, vrou van S J Smit

Brits, C E (wed F Pieterse), vrou van S G Pretorius

Brits, C G, vrou van A P de Jager

Brits, C M, vrou van W J Smit

Brits, E J M W (of Roets?), vrou van H A Meintjes

Brits, H J, vrou van J Bodenstein

Brits, H M E C, vrou van M W Pretorius jr

Brits, H M S, vrou van F C P Nagel

Brits, J, vrou van L de Jager

Brits, J C, vrou van W Brits

Brits, L E, vrou van G P Bezuidenhout

Brits, M A, vrou van J G Janse van Vuuren

 

Broekman, H M, vrou van W A Bester

Broekman, M C S J, vrou van H J G Korff

 

Bronkhorst, A (wed H van der Zandt), vrou van

J P Strydom

Bronkhorst, A A, vrou van F Pieterse

Bronkhorst, A M, vrou van J D Venter sr

Bronkhorst, C M, vrou van A S J de Beer

Bronkhorst, C M, vrou van J L Koekemoer

Bronkhorst, E M, vrou van M J van den Berg

Bronkhorst, G M, vrou van T J Botha

Bronkhorst, H C, vrou van G P Pretorius

Bronkhorst, J A, vrou van P C Jacobs

Bronkhorst, M C, vrou van J P Nieuwenhuizen

Bronkhorst, M C, vrou van R J Jansen

Bronkhorst, M C J, vrou van R J Gouws

Bronkhorst, M J, vrou van P C Minnaar jr

Bronkhorst, M S, vrou van H P G Scheepers

Bronkhorst, M S J (wed van P Snyders), vrou van C C C du Plooy

Bronkhorst, M S P, vrou van G J H J van der Merwe

Bronkhorst, R J, eggenoot van H Janse van Vuuren

Bronkhorst, S, vrou van J J Janse van Rensburg

Bronkhorst, S J, vrou van J A Beetge

Bronkhorst, S S, vrou van N J Prinsloo

 

Broodryk, C (wed J J Opperman), vrou van B J Liebenberg jr

Broodryk. C, vrou van J J Opperman (sy hertrou met B J Liebenberg)

Broodryk, D J A, vrou van D T W M J Nortje

 

Brown, J C, vrou van G F Scheepers

 

Bruwer, A C, vrou van F P Naudé

Bruwer, H C, vrou van J B Rabie

Bruwer, J J, vrou van A H le Roux

Bruwer, S H, vrou van J D Hattingh

 

Buchner, M J F, vrou van P H van Rooyen

 

Buitendach, M M, vrou van J C Esterhuizen

 

Burger, A A, vrou van J J Combrink

Burger, H S, vrou van J H Visage

Burger, J H, vrou van S van Breda

Burger, J R, vrou van F P Hugo

 

Buys, J E, vrou van J J Bouwer

Buys, S B, eggenoot van C J J Nel

 

Calitz, E, vrou van P J L Nel

 

Campher, H C M S, vrou van A Smit

Campher, J M, vrou van C M Smit

Campher, M L, vrou van D W du Plooy jr

Campher, R S E, vrou van P J Botha

 

Carelse, H D, vrou van P J Botha

Carelse, M D, vrou van J M Botha

 

Cilliers, A C, vrou van J B Rabie

Cilliers, A J P, vrou van C J Liebenberg

Cilliers, A M, vrou van C P Pieterse

Cilliers, H S C, vrou van P W Pieterse

 

Claasen, M E, vrou van J J Bezuidenhout

Claassen, A F, vrou van P R Nel

Claassen, C M M E, vrou van S W Meintjes

Claassen, R J, vrou van J J Slabbert

Claassen, T F, vrou van N M Janse van Rensburg

Claassens, M C M G, vrou van C H Bornman

Claassens, M C M G, vrou van I J de Klerk (sy hertrou met C H Bornman)

 

Cloete, C, eggenoot van S G van Tonder

Cloete, M M, vrou van A van Wyk

Cloete, M S, vrou van J C Maartens

 

Coetzee, A E C, vrou van J L Fourie

Coetzee, A F, vrou van J F Robbertse

Coetzee, A M I, vrou van J T Maartens

Coetzee, A S, vrou van H J G Korff

Coetzee, C, vrou van A J van Jaarsveld

Coetzee, C H A, vrou van F W C Buitendag

Coetzee, C J, vrou van I J Pretorius

Coetzee, E J S, vrou van A J Smit

Coetzee, G C, vrou van P J Joubert

Coetzee, G J, vrou van M A de Beer

Coetzee, J F W, vrou van J H de Lange

Coetzee, M I, vrou van J L R Erasmus

Coetzee, M J (wed C J Pretorius), vrou van H Potgieter sr

Coetzee, M J M, vrou van F J Joubert jr

Coetzee, M M D M, vrou van A J Greyling

Coetzee, M M J M P, vrou van H Venter

Coetzee, S M, vrou van P H R du Plooy

Coetzee, S M M, vrou van A J Greyling

 

Coetzer, A J M (wed Le Roux), vrou van H J Visser

Coetzer, A J M, vrou van N L le Roux (sy hertrou met H J Visser)

Coetzer, A S, vrou van J A Enslin

Coetzer, A S, vrou van J H Schoeman

Coetzer, C M, vrou van W P Grobler

Coetzer, D R, vrou van N J Grobler

Coetzer, E M, vrou van C H Botha

Coetzer, H H, vrou van P W Nel

Coetzer, J A J (wed F J Labuschagne), vrou van C J Erasmus

Coetzer, J J, vrou van H J de Bruyn

Coetzer, J M, vrou van D J Schoeman

Coetzer, J S, vrou van C J Muller

Coetzer, M E, vrou van J H Hattingh

Coetzer, S A D, vrou van J G van Deventer

Coetzer, S E (wed Jordaan)

 

Combrink, A A, vrou van J J G Hattingh

Combrink, A A, vrou van W S Pretorius

Combrink, A G C, vrou van H C Janse van Rensburg

Combrink, D M, vrou van H J Strydom

Combrink, D M M, vrou van W C van der Merwe

Combrink, M A G S, vrou van H C Janse van Rensburg

Combrink, M E, vrou van P J L Venter

Combrink, S W C, vrou van G L Nel

Combrink, S W C, vrou van G P D J Nel

 

Cornelius, S M, vrou van J C Jooste

 

Crafford, H J, vrou van P M Gouws

Cronjé, E J, vrou van P H Muller

Cronjé, J C, vrou van J C Janse van Rensburg

Cronjé, M C (wed Steyn), vrou van J C Greyling

Cronjé, S E, vrou van M C J de Beer

Cronjé, S J (wed P J Geldenhuys), vrou van D P Pretorius

Cronjé, S J, vrou van L J Fourie

Cronjé, S J, vrou van L P Spies

Cronjé, S J, vrou van P J Gildenhuizen

Cronjé, S M, vrou van M C Jacobs(z)

Cronjé, S S, vrou van P R Wessels

 

Dannhauser, M E N, vrou van D R van Rooyen

 

Davel, E J, vrou van C van Niekerk

Davel, H J, vrou van N J S Basson

Davel, J C, vrou van J A Pretorius

Davel, M J L, vrou van H G Stoop

Davel, M M, vrou van R G Visagie

 

De Beer, A C E, vrou van D L Cronjé

De Beer, A C E, vrou van J C J Cornelis

De Beer, A C H, vrou van Z J de Beer

De Beer, A E S, vrou van D J Robbertse

De Beer, A J, vrou van J H Harmse

De Beer, A L, vrou van J M Steyn

De Beer, A M, vrou van J P Muller

De Beer, C C, vrou van T J van der Merwe

De Beer, C E, vrou van H L Joubert

De Beer, C E J, vrou van G P Pretorius

De Beer, C J, vrou van G Vosloo sr

De Beer, C J E, vrou van F J N A Grobler

De Beer, C J M, vrou van P J van Dyk

De Beer, C M, vrou van J J Bronkhorst sr

De Beer, C M A S, vrou van C D Cronjé

De Beer, C P, vrou van H P Prinsloo jr

De Beer, C P, vrou van J C Muller

De Beer, E M, vrou van P E Wahlstrand

De Beer, F E J, vrou van B G Smit

De Beer, H, vrou van C C Viljoen

De Beer, H A, vrou van O J Coetzee

De Beer, H C, vrou van C M de Beer jr

De Beer, H E, vrou van M C Barnard sr

De Beer, H M, vrou van S H Coetzee

De Beer, J A C, vrou van H P Botha

De Beer, J C, vrou van W J Pretorius

De Beer, J C S, vrou van J L P Pretorius

De Beer, J E (wed H A Hansonius), vrou van P H Steyn

De Beer, J E, vrou van J G Hattingh

De Beer, J H, vrou van J N van Dyk

De Beer, J W E, vrou van F Giesen

De Beer, M A, vrou van D L Hattingh

De Beer, M J, vrou van J Breed

De Beer, M J, vrou van J H Nel

De Beer, M J C, vrou van P J Stoop

De Beer, M M, vrou van L J van der Merwe

De Beer, M M, vrou van M W Koekemoer

De Beer, M M E, vrou van P J Jacobs

De Beer, M S, vrou van D S van der Merwe

De Beer, N C, vrou van J M Koekemoer sr

De Beer, N M, vrou van J L Koekemoer

De Beer, R C E, vrou van J M Koekemoer jr

De Beer, S E (wed C Bothma), vrou van P J Joubert

De Beer, S P, vrou van C P Brits(z)

 

De Bruin, H, vrou van H J de Bruyn

De Bruin, M C (wed G J Koekemoer), vrou van J de Bruyn

De Bruin, M M, vrou van J H Grobler

De Bruyn, A J, vrou van G J Jordaan

De Bruyn, A J L S, vrou van L H Jordaan

De Bruyn, A M, vrou van A J Krugel

De Bruyn, C E, vrou van P J Coetzer sr

De Bruyn, C E, vrou van P J Joubert

De Bruyn, E P, vrou van J D Jordaan

De Bruyn, J J, vrou van H Coetzer

De Bruyn, M C, vrou van G J Koekemoer

De Bruyn, S C, vrou van F N Els

 

De Jager, A, vrou van H J S van Niekerk

De Jager, A A, vrou van G W van Niekerk

De Jager, A A, vrou van J G Potgieter

De Jager, A M, vrou van L J Fourie

De Jager, C G, vrou van P C Cronjé

De Jager, E A A, vrou van L T Fourie

De Jager, E C, vrou van P Cronjé

De Jager, J C, vrou van R D van Wyk sr

De Jager, J I H, vrou van P L Moolman

De Jager, J L, vrou van L J B Smit

De Jager, L, eerste eggenoot van S M Cronjé

De Jager, L P, vrou van A M Cronjé

De Jager, M E, vrou van J A Landman

De Jager, M H, vrou van A F de Necker

De Jager, M W, vrou van M D Fourie

De Jager, S M (wed Fourie), vrou van A B Joubert

De Jager, S M, vrou van G J van Niekerk jr

De Jager, S M, vrou van H N Fourie

De Jager, S M, vrou van R Janse van Rensburg

De Jager, S S M, vrou van J A Landman

 

De Klerk, C M, vrou van Z C de Beer

De Klerk, E S, vrou van S J van der Merwe

De Klerk, J C, vrou van C M du Plooy

De Klerk, J H, vrou van G P Slabbert

De Klerk, J H, vrou van J H Claasen

De Klerk, J P, vrou van J C Muller

De Klerk, M H, vrou van F M Schoeman

De Klerk, M J, vrou van J H van Staden

De Klerk, T C W C E, vrou van J C de Beer

 

De Koker, M I, vrou van H P Nieuwenhuizen

De Koker, M M, vrou van B J Fourie

De Koker, M M E, vrou van J L Lubbe

De Koker, W C J, vrou van J A Pretorius

 

De la Rey, C J, vrou van M H Wessels

De la Rey, C S, vrou van N J Swart

De la Rey, M M, vrou van J D van Coller

De la Rey, P, eggenoot van H Nel

 

De Lange, A C, vrou van F J van Dyk sr

De Lange, A C, vrou van J van Dyk

De Lange, C J, vrou van C F de Lange

De Lange, C J, vrou van W P Meyer

De Lange, E J, vrou van I A van Niekerk

De Lange, F, vrou van J van Dyk

De Lange, F P, vrou van A J van Dyk

De Lange, G C, vrou van C A F Froneman

De Lange, G D, vrou van H A Lombard sr

De Lange, G J, vrou van C H Badenhorst

De Lange, H E L, vrou van J J J Steyn

De Lange, J D, vrou van W Nel

De Lange, J E, vrou van G A van Deventer

De Lange, J M, vrou van W P Prinsloo

De Lange, M C, vrou van P J Barnard

De Lange, M L, vrou van J J Prinsloo

De Lange, P A, vrou van A W J Pretorius sr

De Lange, P A, vrou van G F Linde

De Lange, S C J, vrou van D P Bezuidenhout

De Lange, S J, vrou van L J Meyer

De Lange, S M E, vrou van H P Steenkamp

 

De Meyer, kyk Meyer

 

De Villiers, F J J, vrou van A P B van Niekerk

De Villiers, M E (hertrou met W H Neethling en C J Viljoen), vrou van J P D de Villiers

De Villiers, M E (wed J P D de Villiers), vrou van W H Neethling

De Villiers, M E, vrou van C J Viljoen

De Villiers, M M, vrou van C G Smit

 

De Vlamingh, A S M, vrou van J A Botes

De Vlamingh, J J A, vrou van B J H van Dyk

 

De Vries, S E, vrou van F C de Wit

 

De Wet, A C, vrou van C J Roos

De Wet, A P, vrou van P G Bothma

De Wet, M J (wed J C Greyling), vrou van P Retief

De Wet, M P, vrou van M Prinsloo

De Wet, P C S, vrou van W J Erasmus

 

De Winnaar, C P, vrou van B M Klopper

De Winnaar, L M, vrou van P J de Bruyn

 

De Wit, C P, vrou van A W J Pretorius sr

De Wit, E M (hertrou met J G Muller), vrou van

F M Hattingh

De Wit, M J, vrou van W C van der Merwe

De Wit, NP, vrou van G P Brits

 

Delport, A J M, vrou van D B Erasmus

Delport, E J, vrou van C J Theunissen

Delport, M J M, vrou van B C Greyling

 

Dempers, CJP (wed Combrink), vrou van M S B Kritzinger

 

Deysel, A M E (wed van R van Rooyen), vrou van F J Botha

Deysel, M E, vrou van J J Oosthuizen jr

Deysel, M H A, vrou van W Botes

 

Dorfling, P D M, vrou van M C Erasmus

Dorphling, A M, vrou van N J Janse van Rensburg

Dorphling, I C J, vrou van M C J de Beer

 

Dreyer, A E S, vrou van F P G van Gass

Dreyer, A J, vrou van J H Jacobs

Dreyer, H M A, vrou van J H Steenkamp

Dreyer, J M C, vrou van H Fourie

Dreyer, J S, vrou van J J Reyneke

Dreyer, S C J M, vrou van J H du Preez

Dreyer, S C M, vrou van J M L Klopper

 

Du Pisani, D E J, vrou van A J J Olivier

 

Du Plessis, A E, vrou van B W J Steenkamp

Du Plessis, A E, vrou van J C Kruger

Du Plessis, A E D, vrou van P W Labuschagne

Du Plessis, A J M, vrou van T J Botha

Du Plessis, A M, vrou van C R Harmse

Du Plessis, A M, vrou van M G S Maré

Du Plessis, A M A, vrou van P R van Deventer

Du Plessis, A M C, vrou van D J Hennop

Du Plessis, A M E, vrou van C J du Plessis

Du Plessis, A M E, vrou van H P Malan, jr

Du Plessis, A M H P, vrou van F M Labuschagne

Du Plessis, A M J (wed J H Steenkamp), vrou van C J J Snyman

Du Plessis, A M J, vrou van J Grobler

Du Plessis, A M J, vrou van J H Steenkamp (sy hertrou met C Snyman)

Du Plessis, A P, vrou van H N Janse van Rensburg

Du Plessis, C C M, vrou van J C Kruger

Du Plessis, C H, vrou van J A du Plessis

Du Plessis, C I M E L, vrou van C J Janse van Vuuren

Du Plessis, C L, vrou van L S du Plessis

Du Plessis, C M, vrou van C Hattingh sr

Du Plessis, C M, vrou van C F W J Snyman

Du Plessis, C P, vrou van P du Plessis

Du Plessis, E G P, vrou van P J Potgieter

Du Plessis, E M, vrou van A J Krugel

Du Plessis, E P, vrou van P I du Plessis